przy zamówieniach powyżej 99 zł netto (122 zł brutto) wysyłka gratis


Regulamin Programu Partnerskiego


 Organizatorem Programu Partnerskiego  jest De.al Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30-703 Krakowie ul.Zaułek 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, KRS Nr 295856  NIP numer 675-13-98-756, zwana dalej Organizatorem, e-mail: e-sklep@opakowaniadeal.com
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie Partnerskim, określone przez Organizatora.
Przystępując do Programu Partnerskiego, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.opakowaniadeal.com
 
§ 1. Słownik pojęć
 
Program – program partnerski  przeznaczony dla przedsiębiorców – klientów De.al sp. z o.o., zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „PROGRAM PARTNERSKI”.
Uczestnik – oznacza przedsiębiorcę (pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) współpracującego z Organizatorem, który w ramach  prowadzonej działalności gospodarczej jest nabywcą produktów oferowanych przez Organizatora  we wszystkich oddziałach Organizatora na terenie Polski
Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane przedsiębiorcy przystępującego do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody
Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich produktów
Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo do Punktów wskazanych powyżej, np. za wybrane formy aktywności zakupowej
Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w programie informatycznym  Organizatora, w którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.
Kupon Rabatowy – kupon naliczony Uczestnikowi Programu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) w określonej kwocie wskazanej na kuponie lub zakupu towarów z oferty Organizatora o wartości netto wskazanej na kuponie. Kupon Rabatowy nie może być wymieniony na pieniądze. Kupon nie ma formy materialnej.
Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.
Towar - Programem objęte są wszystkie towary znajdujące się  w Ofercie Organizatora. Zakup dowolnych  towarów z oferty Organizatora może być zapłacony poprzez realizację Kuponów Rabatowych.
Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.opakowaniadeal.com
Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora  www.opakowaniadeal.com, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej
  
§ 2. Postanowienia ogólne
 1.  Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów u Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 2. Program prowadzony jest przez Organizatora we wszystkich oddziałach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych oddziałów z Programu na stałe lub okresowo.
  § 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 1. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.
 2. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu może być przedsiębiorca (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) współpracujący z Organizatorem, który w ramach  prowadzonej działalności gospodarczej jest nabywcą  produktów oferowanych przez Organizatora  we wszystkich oddziałach Organizatora na terenie Polski.
 3. Przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i zaakceptowania Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.opakowanideal.com
 4. Przedsiębiorca przystępujący do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane: pełną nazwę, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.  
 5. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, przedsiębiorca przystępujący do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 § 4. Dane osobowe Uczestników
 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z  zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 2. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział w sposób zgodny z  zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Informacji RODO dostępnej na Stronie Internetowej.
 3. Podanie danych rejestracyjnych jest dobrowolne.  Odmowa podania danych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
  § 5.  Gromadzenie i wymiana punktów na Kupony Rabatowe i Nagrody rzeczowe
 1. Organizator  zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów z Oferty Organizatora.
 2. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: za każde pełne 3 zł netto wartości zakupu towarów z oferty Organizatora Uczestnik otrzyma 1 punkt, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów. 
 3. Zakup towarów z oferty Organizatora za pośrednictwem platformy IPH premiowane jest podwójną ilością przyznanych punktów,  tj.  za każde pełne 3 zł netto wartości zakupu towarów z oferty Organizatora Uczestnik otrzyma 2 punkty.
 4. Punkty na koncie Uczestnika są sumowane.  
 5. Punkty przyznawane będą wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty  za zakupiony towar. W przypadku dokonywania zakupów przez Uczestnika Programu z odroczonym terminem płatności, punkty zostaną naliczone na koncie  Uczestnika po stwierdzeniu przez Organizatora terminowej wpłaty należności wyszczególnionej w fakturze VAT za zakupiony  towar.
 6. W przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika oraz korekt powodujących zmniejszenie sprzedaży, od której nastąpiło naliczanie punktów, punkty te zostaną przez Organizatora odliczone.
 7. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora, zostaną anulowane. Punkty zostaną również anulowane w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie.
 8.  Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.
 9. Rejestracja transakcji zakupu towarów uprawniających do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji.
 10. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów.
 11. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność do końca trwania Programu.
 12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 13.  Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe lub Nagrody na następujących zasadach:
 14. 850 pkt = kupon o wartości 50
 15. 1650 pkt = kupon o wartości 100
 16. 3200 pkt = kupon o wartości 200
 17. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe lub Kupony Rabatowe o określonej wartości wskazanej na Kuponie Rabatowym. Kupony Rabatowe uprawniają do zniżki (rabatu) na zakupy towarów z oferty Organizatora, w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, przy zakupie towarów z oferty Organizatora przez Uczestnika Programu, któremu został przyznany taki kupon.
 18. Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może dokonać tylko Uczestnik.
 19. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione na Stronie Internetowej.
 20. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie.
 21. W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować przedstawiciela Organizatora o tym, że chce uzyskać Kupon Rabatowy lub Nagrodę Rzeczową.
 22. Kupon Rabatowy zostanie zrealizowany Uczestnikowi niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przedstawicielowi Organizatora poprzez pomniejszenie wartości netto faktury Vat wystawionej w terminie najbliższym zgłoszeniu żądania o wartość Kuponu Rabatowego .
 23. Nagroda Rzeczowa zostanie wydana Uczestnikowi niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przedstawicielowi Organizatora.
 24. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.
 25. Po zrealizowaniu Kuponu Rabatowego lub odebraniu Nagrody Rzeczowej z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiednia ilość punktów, obliczona zgodnie z wartością Kuponu lub Nagrody.
 26. Prawo do Kuponów Rabatowych i Nagród Rzeczowych  ważne jest do końca trwania Programu.
 27. Kupony Rabatowe i Nagrody Rzeczowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
§ 6. Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w siedzibie Organizatora lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.opakowaniadeal.com. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora lub za pośrednictwem Strony Internetowej.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.
 2. Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się od dnia 1 lutego 2019 r. i prowadzony jest przez czas nieokreślony.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019  r.
.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, szczegóły w "polityce cookies"

Zamknij